Avís legal

La present informació, normes i condicions (en conjunt denominat Avís Legal) tenen per objectiu regular, en el que sigui aplicable, el ús del/dels lloc/llocs web que Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. posa a disposició del públic per així complir amb les obligacions legals al respecte.

SOBRE SERVEI CENTRAL D'ANESTESIOLOGIA SLP

Llocs web i dominis

Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. opera a la red, per a oferir els seus serveis, amb els següents dominis:

  • www.anestalia.com
  • agenda2.anestalia.com

MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferits en el/els lloc/llocs del Servei central d’Anestesiologia, S.P.L., accesibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars o instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per el Usuari abans d’iniciar-se en la presentació del servei corresponen. Això és d’aplicació, particularment, en els casos que s’efectuin reserves o es contractin serveis o produces, aleshores s’haurà d’aplicar el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ a les pàgines corresponents). 

Objecte i funcionalitat dels llocs de Servei Central d'Anestesiologia, S.L.P.

L’activitat del Servei Central d’Anestesiologia, S.L.P. és la de proporcional asistència i tractament mèdic en l’àmbit de la Anestesiologia.

Servei Central d’Anestesiologia, S.L.P. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualsevol altre condició particular.

Servei Central d’Anestesiologia, S.L.P. fa tot els esforços necessaris dins els seus medis per a oferir la informació continguda als seus llocs web, de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat del Servei Central d’Anestesiologia S.L.P., es procediria a la seva correcció inmediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap tipus de responsabilitat derivada dels perjudicis que puguin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda als llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectaran només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulta nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Informació general (dades identificatives de contacte)

En compliment amb el art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç eletrònic, l’informem que Servei Central d’Anestesiologia, S.L.P., Vilana 12, 08022, Barcelona amb NIF B-64410855, està inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom Fulla 340922, Foli 147, Tom 39182.

Pot contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició a les nostres oficines, utilitzant els següents medis:

  • Per correu electrònic a través de la direcció info@anestalia.com
  • Per telèfon al número d’atenció al client: +34 93 290 6005

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús de/dels lloc/llocs de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés de/dels diferents lloc/llocs de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P., les Condicions Generals de l’Ús de/dels lloc/llocs Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. presentades a continuació.

L’Usuari de/dels lloc/llocs de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. ha de llegir atentament el present Avís Legal a cadascuna de les vegades en que es proposi utilitzar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver patit modificacions.

Condicins d'ús de/dels lloc/llocs de Servei Central d'Anestesiologia, S.L.P.

El/Els lloc/llocs de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. ofereixen accés a diversos contiguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part de/dels lloc/llocs de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. ofereix a través de/dels lloc/llocs de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:   

  • Incórrer en activitats i·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
  • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes informàtics de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.  
  • Intentar accedir o, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular els seus dades.

Edad dels usuaris

El/Els lloc/llocs de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. dades de caràcter personal, propis o de familiars. 

Per respectar la legislació vigent Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. prohibeix la contractació o reserva de productes i / o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

Responsabilitat de l'usuari i de Servei Central d'Anestesiologia, S.L.P.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del / dels lloc / s Servei central d’Anestesiologia, S.L.P., quedant Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

Registre d'usuari

Per accedir a determinats serveis cal la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al / s lloc / s de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. i durant de la utilització del mateix, és vertadera, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc web de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i / o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al / s lloc / s de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. En cas que l’usuari faci servir aquests enllaços, Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. l’informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats a Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.

En cap cas Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’ Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. indicant per, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de Servei central d’Anestesiologia, S.L.P. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats d’avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe de Servei central d’Anestesiologia, SLP