Qualitat i gestió de riscos

En què estem acreditats?

UNE 179003:2013

Sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient

ISO 9001:2015

Sistema de gestió de qualitat

Què és la UNE 17900:2013?

L’objectiu de la norma és minimitzar els riscos inherents a la malaltia i garantizar la seguretat de les persones ateses mitjançant la disposició d’un sistema de gestió de riscos.

Quins passos realitzem per a complir la norma?

 • Identifiquem i avaluem els riscos periòdicament.
 • Implementem plans i barreres per a minimitzar el risc.
 • Disposem d'un sistema de notificació i avaluació dels esdeveniments adversos.
 • Fomentem la cultura de gestió del risc sensibilitzant als nostres professionals.

Què és la ISO 9001:2015?

L’objectiu de la norma és garantitzar la qualitat del servei i la qualitat assistencial per complir els requisits regulatoris amb les necessitats i les expectatives dels clients.

ANESTALIA fixa com a dimensions de la seva qualitat assistencial l’accesibilitat i continuïtat assistencial, la qualitat en les relacions interpersonals, els criteris cientificotècnics, la eficiència en els processos i el confort del pacient.

Política de qualitat

L’Organització ha establert la política de qualitat, amb la finalitat de garantir la qualitat dels serveis i la vocació de millora continuada en el marc del compliment dels requisits legals i normatius.

 • Promoure la transversalitat del procés preoperatori involucrant a la resta d'àrees assistencials i garantint la coordinació i contacte directe amb tots els implicats en el procés.
 • Realitzar una planificació prèvia a l'anestèsia amb al finalitat d'evitar esdeveniments adversos, molèsties, exploracions no necessàries i/o retards de la intervenció.
 • Elecció de la tècnica anestèsica més efectiva i eficient (minimitzar molèsties, dolor i la repercussió de la intervenció quirúrgica així com maximitzar el cost-benefici en tot el procés assistencial).
 • Minimitzar els riscos inherents a la malaltia i garantir la seguretat de les persones ateses a través de la disposició d'un sistema de gestió de riscos (veure apartat “política de gestió de riscos per a la seguretat del pacient”).
 • Proporcionar informació al pacient sobre la mena d'anestèsia, els seus riscos, els símptomes de l'anestèsia i com abordar el post-operatori.
 • Proporcionar un tracte i acompanyament excel·lent per part de l'equip d'anestèsia durant tot el procés d'atenció (consulta pre-anestèsica, intervenció quirúrgica i post operatori).
 • Promoure la intimitat i garantir la confidencialitat del pacient.
 • Garantir el confort de les persones ateses i disposar d'espais adaptats a les seves necessitats en consultes pre-anestèsiques.
 • Garantir un fàcil accés al servei contribuint a minimitzar la llista d'espera en l'atenció pre-anestèsica i atenent de manera puntual.
 • Garantir l'alta competència dels professionals proporcionant formació i actualització de coneixements.
 • Proporcionar informació en compliment als estàndard qualitat pel que fa referència a l'atenció prestada.
 • Garantir l'accessibilitat i la facilitat de comunicació.
 • Gestionar correctament les sol·licituds i les demandes (incidències).
 • Adaptabilitat als processos i necessitats administratives.
 • Proporcionar qualitat en l'atenció en l'anestèsia (minimització de riscos i satisfacció de pacients).
 • Millorar contínuament els processos d'anestèsia.
 • Promoure la relació i coordinació entre l'equip multidisciplinari.
 • Col·laborar en la gestió de l'activitat quirúrgica (facturació, administració, programació).
 • Disposar de recursos humans i materials necessaris per a desenvolupar l'activitat.
 • Tracte i amabilitat amb el pacient per part de l'anestesista i per part d'infermeria.
 • Accessibilitat i facilitat de comunicació amb els coordinadors de servei.

Política de gestió de riscos per a la seguretat del pacient

La política de gestió de riscos per a garantir la seguretat del pacient desplega el següent punt de la política de qualitat: “Minimitzar els riscos inherents a la malaltia i garantir la seguretat de les persones ateses a través de la disposició d’un sistema de gestió de riscos”. En aquesta s’especifica quines són les directrius clau que s’han de tenir en compte per a disposar d’un sistema de gestió de riscos que permeti minimitzar els riscos de seguretat de pacient fins a arribar a nivells residuals:

 • Fomentar la cultura de gestió del risc per a la seguretat realitzant actuacions orientades a sensibilitzar i implicar els professionals en la realització d'accions per a disminuir el risc així com informant-los de l'estructura dels processos de gestió del risc i els resultats de seguretat de pacient obtinguts.
 • Implementar plans de tractament de risc i disposar de barreres que permetin minimitzar el risc amb la finalitat d'aconseguir nivells de risc residuals.
 • Identificar, analitzar i avaluar periòdicament els riscos de seguretat de pacient amb la finalitat de conèixer els nivells de risc de l'organització.
 • Disposar d'un procés de notificació interna i externa d'incidents de seguretat de pacient.
 • Disposar de sistemes de mesura i anàlisi dels resultats relacionats amb els riscos de seguretat de pacient i tenir clarament definits els estàndards de riscos/anivellis de risc tolerables.
 • Disposar d'un procés estructurat de notificació i anàlisi d'esdeveniments adversos de seguretat de pacient.
 • Revisar el sistema de gestió de riscos per a la seguretat de pacient amb la finalitat de millorar la seva eficàcia.
 • Disposar d'un grup d'anàlisi orientat a gestionar els esdeveniments adversos de seguretat de pacient el qual proposa les accions a dur a terme a Direcció.
 • Tenir clarament definides, comunicades i abordades les funcions i responsabilitats referents a la gestió de riscos i garantir que els professionals tenen les competències necessària per a gestionar i minimitzar els riscos de seguretat de pacient.